Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2014 VI0.7KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (%, PCI)2014 VI2.0Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2014 VI0.2Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2014 VI0.3Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2014 V0.8Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2014 V0.2Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2014 Q15 335.90KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q12.8KomentārsGrafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2014 V1.8KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2014 VI2.8KomentārsGrafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2014 V809.4KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 V0.7Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 V988.4Grafiks
Imports (g/g; %)2014 V-1.5Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 V-179.0Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q1-120.2KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q1-2.2Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q121.7Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q10.4Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2014 VI8.9Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2014 VI85 296.0Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2014 Q111.9KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q17.7KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q19.1Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2014 V90.7Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2014 V80.0Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2014 V3.0Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2014 V3.0Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2014 V35.9Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2014 V2.3Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 VI9.90KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 VI9.9Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 VI12 915.60Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 VI-7.1Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 VI0.09Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.