Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2014 VII0.6KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (%, PCI)2014 VII1.6Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2014 VII0.2Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2014 VII-0.4Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2014 V0.8Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2014 V0.2Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2014 Q15 335.90KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q22.5KomentārsGrafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2014 VI-2.2KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2014 VII3.9Grafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2014 VI778.4KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2014 VI-0.7Grafiks
Imports (milj. eiro)2014 VI986.6Grafiks
Imports (g/g; %)2014 VI2.1Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2014 VI-208.2Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q1-120.2KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q1-2.2Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q121.7Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q10.4Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2014 VII8.6Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2014 VII83.2Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2014 Q210.7KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q26.4KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q27.6Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2014 VII-10.8Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2014 VII265.0Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2014 VII3.3Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2014 VII8 881.4Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2014 VII36.2Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2014 VII3.6Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2014 VII8 918.10KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2014 VII10.6Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2014 VII12 901.50Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2014 VII-6.9Grafiks
Starpbanku tirgus vidējā svērtā procentu likme darījumiem uz nakti2014 VII0.00Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.