Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2016 VII0.1KomentārsGrafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2016 VII-0.3Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2016 VII-0.3Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2016 VI-0.6KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (SPCI, neietverot neapstrādāto pārtiku un enerģiju)2016 VI1.4Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2016 VI-0.3KomentārsGrafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2016 Q15 467.00KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2016 Q11.5Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2016 VI8.2KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2016 VI0.9KomentārsGrafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2016 VI815.4KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2016 VI0.4Grafiks
Imports (milj. eiro)2016 VI984.1Grafiks
Imports (g/g; %)2016 VI-4.1Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2016 VI-168.7Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2016 Q1101.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2016 Q11.8Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2016 Q1-87.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2016 Q1-1.6Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2016 VII8.3Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2016 VII77.3Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2016 Q29.5KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2016 Q15.3KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2016 Q15.6Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2016 VI-2.4Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2016 VI186.2Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2016 VI0.0Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2016 VI9 218.5Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2016 VI37.1Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2016 VI5.4Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2016 VI8 917.00KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2016 VI12.4Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2016 VI12 630.00Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2016 V0.9KomentārsGrafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2016 V2.41Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.