Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2016 IV-0.8KomentārsGrafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2016 IV0.0Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2016 IV0.4Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2016 III-0.6Grafiks
Gada pamatinflācija (SPCI, neietverot neapstrādāto pārtiku un enerģiju)2016 III1.1Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2016 III0.1Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2015 Q46 463.00KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2015 Q42.3Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2016 II4.3KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2016 II2.3Grafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2016 III833.8KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2016 III-4.9Grafiks
Imports (milj. eiro)2016 III1 025.8Grafiks
Imports (g/g; %)2016 III-7.4Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2016 III-192.0Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2015 Q490.6KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2015 Q41.4Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2015 Q462.8Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2015 Q41.0Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2016 IV8.8Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2016 IV82 268.0Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2016 Q110.3KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2015 Q47.4KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2015 Q48.0Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2016 III-100.4Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2016 III48.4Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2016 III0.2Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2016 III8 448.7Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2016 III33.8Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2016 III3.8Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2016 III10 469.20KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2016 III10.9Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2016 III12 399.80Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2016 III-0.6Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2016 III2.63Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.