Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2016 VIII0.0KomentārsGrafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2016 VIII-0.3Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2016 VIII-0.7Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2016 VII0.1KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (SPCI, neietverot neapstrādāto pārtiku un enerģiju)2016 VII1.7Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2016 VII-0.3Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2016 Q26 271.92KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2016 Q20.8Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2016 VII3.4KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2016 VII1.3Grafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2016 VII790.6KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2016 VII-7.4Grafiks
Imports (milj. eiro)2016 VII973.5Grafiks
Imports (g/g; %)2016 VII-11.9Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2016 VII-182.8KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2016 Q1101.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2016 Q11.8Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2016 Q1-87.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2016 Q1-1.6Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2016 VIII8.1Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2016 VIII75.7Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2016 Q29.5KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2016 Q23.3KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2016 Q23.6Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2016 VII21.4Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2016 VII207.6Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2016 VII-0.8Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2016 VII8 946.3Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2016 VII36.0Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2016 VII5.4Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2016 VII10 604.40KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2016 VII9.7Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2016 VII12 652.70Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2016 VII1.8Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2016 VII2.82Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.