Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2016 IX0.6KomentārsGrafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2016 IX-0.2Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2016 IX0.5Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2016 IX1.4Grafiks
Gada pamatinflācija (SPCI, neietverot neapstrādāto pārtiku un enerģiju)2016 IX1.4Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2016 IX-0.2Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2016 Q26 271.92KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2016 Q20.8Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2016 VIII2.8KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2016 VIII1.1Grafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2016 VIII868.6KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2016 VIII9.7Grafiks
Imports (milj. eiro)2016 VIII1 045.7Grafiks
Imports (g/g; %)2016 VIII-0.7Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2016 VIII-177.0Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2016 Q1101.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2016 Q11.8Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2016 Q1-87.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2016 Q1-1.6Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2016 IX7.9Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2016 IX74.4Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2016 Q29.5KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2016 Q23.3KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2016 Q23.6Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2016 IX54.0Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2016 IX303.6Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2016 IX-1.0Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2016 IX8 984.0Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2016 IX36.3Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2016 IX5.5Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2016 VIII10 701.80KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2016 VIII10.3Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2016 VIII12 683.50Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2016 VIII1.7Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2016 VIII2.41Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.