Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2015 VI0.6KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (%, PCI)2015 VI1.6Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2015 VI0.5Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2015 VI-0.2Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2015 VI0.7Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2015 VI0.6Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2015 Q15 509.60KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2015 Q12.0Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2015 V8.5KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2015 VI6.8KomentārsGrafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2015 V797.6KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2015 V-2.8Grafiks
Imports (milj. eiro)2015 V985.8Grafiks
Imports (g/g; %)2015 V-0.9Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2015 V-188.2Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2015 Q1-23.5KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2015 Q10.4Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2015 Q1217.7Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2015 Q13.9Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2015 VI8.6Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2015 VI80.7Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2015 Q110.2KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2015 Q16.1KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2015 Q16.8Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2015 V102.6Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2015 V257.5Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2015 V6.0Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2015 V8 284.2Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2015 V33.4Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2015 V6.1Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2015 VI9 533.50KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2015 VI7.3Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2015 VI12 459.80Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2015 VI-3.6Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2015 VI3.60Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.