Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2016 VI-0.5KomentārsGrafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2016 VI-0.3Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2016 VI0.0Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2016 V-0.8KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (SPCI, neietverot neapstrādāto pārtiku un enerģiju)2016 V1.2Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2016 V-0.2Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2016 Q15 467.00KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2016 Q11.5Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2016 V5.3KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2016 V3.4Grafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2016 V841.3KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2016 V4.4Grafiks
Imports (milj. eiro)2016 V1 001.8Grafiks
Imports (g/g; %)2016 V2.9Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2016 V-160.5Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2016 Q1101.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2016 Q11.8Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2016 Q1-87.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2016 Q1-1.6Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2016 VI8.3Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2016 VI78.2Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2016 Q110.3KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2016 Q15.3KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2016 Q15.6Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2016 V149.3Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2016 V188.6Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2016 V2.2Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2016 V9 197.3Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2016 V36.8Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2016 V4.5Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2016 V10 634.50KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2016 V12.5Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2016 V12 611.20Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2016 V0.9Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2016 V2.41Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.