Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2016 X1.0KomentārsGrafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2016 X-0.1Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2016 X0.8Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2016 X1.1Grafiks
Gada pamatinflācija (SPCI, neietverot neapstrādāto pārtiku un enerģiju)2016 X1.7Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2016 X-0.1Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2016 Q26 271.92KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2016 Q20.8Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2016 IX5.6KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2016 IX0.5KomentārsGrafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2016 IX953.6KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2016 IX-2.7Grafiks
Imports (milj. eiro)2016 IX1 040.7Grafiks
Imports (g/g; %)2016 IX-3.2Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2016 IX-87.1Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2016 Q1101.0KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2016 Q11.8Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2016 Q1-87.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2016 Q1-1.6Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2016 X7.9Grafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2016 X74.1Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2016 Q39.5KomentārsGrafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2016 Q23.3KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2016 Q23.6Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2016 X-67.5Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2016 X236.1Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2016 X0.5Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2016 X9 703.7Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2016 X39.1Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2016 X5.6Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2016 X10 736.70KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2016 X9.5Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2016 X12 690.00Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2016 X1.8Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2016 X2.84Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.