Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI)2015 IV0.5KomentārsGrafiks
Gada pamatinflācija (%, PCI)2015 IV1.5Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI)2015 IV0.5Grafiks
Mēneša inflācija (%; PCI)2015 IV0.6Grafiks
Gada inflācija (%, SPCI)2015 III0.5Grafiks
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI)2015 III0.6Grafiks

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro)2014 Q46 459.20KomentārsGrafiks
Reālais IKP (g/g; %)2014 Q42.1Grafiks
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %)2015 III7.6KomentārsGrafiks
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %)2015 III6.5KomentārsGrafiks

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro)2015 III864.7KomentārsGrafiks
Eksports (g/g; %)2015 III-0.3Grafiks
Imports (milj. eiro)2015 III1 057.2Grafiks
Imports (g/g; %)2015 III-3.7Grafiks
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro)2015 III-192.5Grafiks
Tekošā konta saldo (milj. eiro)2014 Q4-88.5KomentārsGrafiks
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%)2014 Q4-1.4Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro)2014 Q4259.5Grafiks
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsma, % pret IKP)2014 Q44.0Grafiks

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%)2015 IV8.8KomentārsGrafiks
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.)2015 IV82.8Grafiks
Darba meklētāju īpatsvars (%)2015 Q110.2Grafiks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %)2014 Q46.6KomentārsGrafiks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %)2014 Q47.9Grafiks

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro)2015 III24.3Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro)2015 III34.5Grafiks
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %)2015 III9.3Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro)2015 III8 268.7Grafiks
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP)2015 III33.3Grafiks
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % )2015 III5.9Grafiks

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro)2015 III9 439.50KomentārsGrafiks
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %)2015 III5.9Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro)2015 III12 470.60Grafiks
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %)2015 III-4.3Grafiks
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme2015 III3.50Grafiks

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.