Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2019 I 2.9
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2019 I 2.3
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2019 I 2.6
Gada inflācija (%; PCI) 2019 I 3.0

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2018 Q3 7760.5 Daina Paula
Reālais IKP (g/g; %) 2018 Q4 5.5 Agnese Rutkovska
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2018 XII 5.1 Agnese Rutkovska
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2018 XII 2.2 Daina Paula

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2018 XII 943.7
Eksports (g/g; %) 2018 XII -1.3
Imports (milj. eiro) 2018 XII 1202.6
Imports (g/g; %) 2018 XII 0.3
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2018 XII -258.9
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2018 Q3 -444 Kristofers Pone
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2018 Q3 -5.7
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2018 Q3 237

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2019 I 6.7
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2019 I 61.9
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2018 Q3 7.0 Ieva Opmane
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2018 Q3 8.0 Ieva Opmane
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2018 Q3 6.4

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2018 XII -573.0
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2018 XII -215.1
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2018 XII 12.7
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2018 XII 10221.0
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2018 XII 35.1
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2018 XII 8.0

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2018 XII 12093.7 Vilnis Purviņš
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2018 XII 6.1
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2018 XII 11863.8
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2018 XII -4.3
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2018 XII 2.38

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up