Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2020 VI -1.1 Oļegs Krasnopjorovs Andrejs Bessonovs
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2020 VI -0.1
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2020 VI 1.5
Gada inflācija (%; PCI) 2020 VI -0.7

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2020 Q1 6751 Agnese Rutkovska
Reālais IKP (g/g; %) 2020 Q1 -1.5
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2020 VI -2.3 Agnese Rutkovska
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2020 VI 4.6 Daina Paula

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2020 IV 927.7
Eksports (g/g; %) 2020 IV -13.9
Imports (milj. eiro) 2020 IV 992.4
Imports (g/g; %) 2020 IV -27.4
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2020 IV -64.7
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2020 Q1 374 Kristofers Pone
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2020 Q1 5.5
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2020 Q1 148

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2020 IV 8 Anete Migale
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2020 IV 72.9
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2020 Q1 7.4
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2020 Q1 6.6 Anete Migale
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2020 Q1 4.3

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2020 III -144.3
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2020 III 71.3
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2020 III 7.8
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2020 III 10486.7
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2020 III 35.9
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2020 III 5.7

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2020 VI 13413.6
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2020 VI 10.1
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2020 VI 11371.8
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2020 VI -5.1
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2020 VI 2.76

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up