Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2020 X -0.7 Oļegs Krasnopjorovs Andrejs Bessonovs
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2020 X 0.8
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2020 X 0.5
Gada inflācija (%; PCI) 2020 X -0.7

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2020 Q2 6908 Agnese Rutkovska
Reālais IKP (g/g; %) 2020 Q2 -8.6
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2020 IX -0.6 Agnese Rutkovska
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2020 IX 5.9

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2020 IX 1275.1
Eksports (g/g; %) 2020 IX 13.0
Imports (milj. eiro) 2020 IX 1427.9
Imports (g/g; %) 2020 IX 3.5
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2020 IX -152.7
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2020 Q2 261 Guntis Kalniņš
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2020 Q2 3.8
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2020 Q2 148

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2020 X 7.4
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2020 X 67.1
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2020 Q3 8.4 Anete Migale
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2020 Q2 3.9 Anete Migale
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2020 Q2 4.3

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2020 IX -130.0
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2020 IX -170.1
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2020 IX 8.4
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2020 IX 12916.5
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2020 IX 44.2
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2020 IX -1.0

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2020 IX 13781.3
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2020 IX 11.4
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2020 IX 11436.9
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2020 IX -4.8
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2020 IX 3.74

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up