Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2020 I 2.2 Oļegs Krasnopjorovs Andrejs Bessonovs
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2020 I 1.8
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2020 I 2.7
Gada inflācija (%; PCI) 2020 I 2.2

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2019 Q4 8020 Agnese Rutkovska
Reālais IKP (g/g; %) 2019 Q4 1.0
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2019 XII -1.9 Agnese Rutkovska
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2020 I 2.6

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2019 XII 1013.0
Eksports (g/g; %) 2019 XII 3.9
Imports (milj. eiro) 2019 XII 1383.4
Imports (g/g; %) 2019 XII 11.6
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2019 XII -370.4
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2019 Q3 -296 Kristofers Pone
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2019 Q3 -3.7
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2019 Q3 397

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2020 I 6.4
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2020 I 58.8
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2019 Q4 6.0 Miķelis Zondaks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q3 8.3 Miķelis Zondaks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q3 4.7

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2020 I 111.9
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2020 I 111.9
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2020 I 9.5
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2020 I 10381.9
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2020 I 32.1
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2020 I 12.8

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2020 I 12871.7
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2020 I 6.1
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2020 I 11577.4
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2020 I -2.9
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2020 I 3.18

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up