Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2019 III 2.7
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2019 III 1.8
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2019 III 2.8
Gada inflācija (%; PCI) 2019 III 2.8

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2018 Q4 7981 Daina Paula
Reālais IKP (g/g; %) 2018 Q4 5.6
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2019 I 3.6
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2019 II 5.9

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2019 II 959.0
Eksports (g/g; %) 2019 II 1.0
Imports (milj. eiro) 2019 II 1099.5
Imports (g/g; %) 2019 II -1.7
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2019 II -140.5
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2018 Q4 -76 Kristofers Pone
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2018 Q4 -0.9
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2018 Q4 380

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2019 III 6.6
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2019 III 61.2
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2018 Q4 6.9 Ieva Opmane
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2018 Q4 8.3 Anete Migale
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2018 Q4 6.6

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2019 II 108.8
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2019 II 282.5
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2019 II 13.7
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2019 II 10762.6
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2019 II 34.7
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2019 II 4.5

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2019 II 12151.8 Vilnis Purviņš
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2019 II 7.5
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2019 II 11870.0
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2019 II -4.1
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2019 II 2.53

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up