Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2019 IX 2.3 Oļegs Krasnopjorovs Andrejs Bessonovs
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2019 IX 2.0
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2019 IX 3.0
Gada inflācija (%; PCI) 2019 IX 2.6

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2019 Q2 7738 Agnese Rutkovska
Reālais IKP (g/g; %) 2019 Q3 1.8 Daina Paula
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2019 IX 3.1 Agnese Rutkovska
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2019 IX -0.4 Daina Paula

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2019 VIII 1097.7
Eksports (g/g; %) 2019 VIII -2.1
Imports (milj. eiro) 2019 VIII 1275.2
Imports (g/g; %) 2019 VIII -15.1
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2019 VIII -177.6
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2019 Q2 -97 Kristofers Pone
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2019 Q2 -1.3
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2019 Q2 -62

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2019 IX 5.7
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2019 IX 52.6
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2019 Q2 6.4 Miķelis Zondaks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q2 7.8 Miķelis Zondaks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q2 4.2

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2019 IX -75.2
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2019 IX 521.6
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2019 IX 5.7
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2019 IX 10987.4
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2019 IX 34.8
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2019 IX 3.2

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2019 IX 12373.4 Vilnis Purviņš
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2019 IX 9.7
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2019 IX 12037.3
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2019 IX 1.7
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2019 IX 2.74

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up