Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2019 X 2.2
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2019 X 2.2
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2019 X 2.9
Gada inflācija (%; PCI) 2019 X 2.3

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2019 Q3 8061 Agnese Rutkovska
Reālais IKP (g/g; %) 2019 Q3 1.9
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2019 X 1.8
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2019 X -0.4

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2019 VIII 1097.7
Eksports (g/g; %) 2019 VIII -2.1
Imports (milj. eiro) 2019 VIII 1275.2
Imports (g/g; %) 2019 VIII -15.1
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2019 VIII -177.6
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2019 Q3 -296 Kristofers Pone
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2019 Q3 -3.7
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2019 Q3 397

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2019 X 5.7
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2019 X 52.6
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2019 Q3 6.0 Miķelis Zondaks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q3 8.3 Miķelis Zondaks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q3 4.7

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2019 X -77.6
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2019 X 444.0
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2019 X 5.1
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2019 X 11022.8
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2019 X 34.9
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2019 X 3.8

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2019 X 12562.6 Vilnis Purviņš
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2019 X 10.3
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2019 X 12058.1
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2019 X 1.9
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2019 X 3.45

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up