Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2020 IV -0.1
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2020 IV 1.0 Oļegs Krasnopjorovs
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2020 IV 2.3
Gada inflācija (%; PCI) 2020 IV 0.0

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2019 Q4 8020 Agnese Rutkovska
Reālais IKP (g/g; %) 2019 Q4 1.0
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2020 III -3.6 Agnese Rutkovska
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2020 III -1.8 Daina Paula

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2020 III 1098.5 Kristofers Pone
Eksports (g/g; %) 2020 III -0.7
Imports (milj. eiro) 2020 III 1318.7
Imports (g/g; %) 2020 III -8.4
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2020 III -220.2
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2019 Q4 -28 Kristofers Pone
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2019 Q4 -0.3
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2019 Q4 198

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2020 III 6.8
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2020 III 61.9
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2019 Q4 6.0 Miķelis Zondaks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q4 6.9 Miķelis Zondaks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q4 4.2

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2020 III -144.3
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2020 III 71.3
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2020 III 7.8
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2020 III 10486.7
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2020 III 35.9
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2020 III 5.7

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2020 III 13307.3
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2020 III 8.7
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2020 III 11435.4
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2020 III -3.7
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2020 III 3.00

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up