Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2019 V 3.5 Oļegs Krasnopjorovs Andrejs Bessonovs
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2019 V 2.5
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2019 V 3.0
Gada inflācija (%; PCI) 2019 V 3.3

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2019 Q1 6828 Agnese Rutkovska
Reālais IKP (g/g; %) 2019 Q1 3.2
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2019 IV 3.8
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2019 IV 7.0

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2019 III 1091.3
Eksports (g/g; %) 2019 III 12.0
Imports (milj. eiro) 2019 III 1364.6
Imports (g/g; %) 2019 III 11.4
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2019 III -273.3
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2019 Q1 288 Kristofers Pone
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2019 Q1 4.2
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2019 Q1 132

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2019 V 6.1
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2019 V 56.1
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2019 Q1 6.9 Miķelis Zondaks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q1 7.8 Miķelis Zondaks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q1 4.6

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2019 IV 72.4
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2019 IV 273.0
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2019 IV 6.9
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2019 IV 10350.7
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2019 IV 33.4
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2019 IV 2.4

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2019 IV 12236.0 Vilnis Purviņš
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2019 IV 5.8
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2019 IV 11922.4
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2019 IV -3.1
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2019 IV 3.27

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up