Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2018 IX 3.3 Oļegs Krasnopjorovs
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2018 IX 2.2
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2018 IX 2.5
Gada inflācija (%; PCI) 2018 X 3.2

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2018 Q2 7279.1 Daina Paula
Reālais IKP (g/g; %) 2018 Q3 5.5 Līva Zorgenfreija
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2018 IX 2 Agnese Rutkovska
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2018 IX 3.5

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2018 IX 1034.5
Eksports (g/g; %) 2018 IX -1
Imports (milj. eiro) 2018 IX 1383.6
Imports (g/g; %) 2018 IX 10.3
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2018 IX -349.1
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2018 Q2 35 Kristofers Pone
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2018 Q2 0.5
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2018 Q2 23

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2018 X 6.1
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2018 X 56.7
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2018 Q2 7.7 Ieva Opmane
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2018 Q2 8.4 Ieva Opmane
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2018 Q2 7.4

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2018 IX -32.6
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2018 IX 691.3
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2018 IX 10.3
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2018 IX 10234.8
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2018 IX 35.6
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2018 IX 8.7

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2018 IX 11277.3 Vilnis Purviņš
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2018 IX 4.4
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2018 IX 11840.3
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2018 IX -3.3
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2018 IX 3.08

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up