Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2020 II 2.3
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2020 II 2.0
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2020 II 2.6
Gada inflācija (%; PCI) 2020 II 2.3

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2019 Q4 8020 Agnese Rutkovska
Reālais IKP (g/g; %) 2019 Q4 1.0
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2019 XII -1.9 Agnese Rutkovska
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2020 I 2.6

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2020 I 1073.4
Eksports (g/g; %) 2020 I 7.2
Imports (milj. eiro) 2020 I 1166.4
Imports (g/g; %) 2020 I 1.5
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2020 I -93
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2019 Q4 -28 Kristofers Pone
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2019 Q4 -0.3
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2019 Q4 198

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2020 II 6.3
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2020 II 58.2
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2019 Q4 6.0 Miķelis Zondaks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q4 6.9 Miķelis Zondaks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q4 4.2

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2020 I 111.9
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2020 I 111.9
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2020 I 9.5
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2020 I 10381.9
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2020 I 32.1
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2020 I 12.8

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2020 II 12927.6 Vilnis Purviņš
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2020 II 6.4
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2020 II 11487.5
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2020 II -3.2
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2020 II 2.92

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up