Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2018 XII 2.6 Oļegs Krasnopjorovs
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2018 XII 2.1
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2018 XII 2.6
Gada inflācija (%; PCI) 2018 XII 2.6

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2018 Q3 7760.5 Daina Paula
Reālais IKP (g/g; %) 2018 Q3 5.3
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2018 XI 3.3
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2018 XI 4.0

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2018 X 1157.0 Daina Pelēce
Eksports (g/g; %) 2018 X 6.8
Imports (milj. eiro) 2018 X 1499.1
Imports (g/g; %) 2018 X 18.8
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2018 X -342.1
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2018 Q3 -444 Kristofers Pone
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2018 Q3 -5.7
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2018 Q3 237

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2018 XII 6.4
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2018 XII 59.6
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2018 Q3 7.0 Ieva Opmane
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2018 Q3 8.0 Ieva Opmane
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2018 Q3 6.4

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2018 XI -156.8
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2018 XI 357.9
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2018 XI 11.6
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2018 XI 10208.1
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2018 XI 35.0
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2018 XI 8.3

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2018 XI 11534.8 Vilnis Purviņš
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2018 XI 3.0
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2018 XI 11905.6
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2018 XI -4.4
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2018 XI 3.00

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up