Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2019 VIII 3.1 Oļegs Krasnopjorovs Andrejs Bessonovs
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2019 VIII 2.4
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2019 VIII 3.0
Gada inflācija (%; PCI) 2019 VIII 3.2

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2019 Q1 6828 Agnese Rutkovska
Reālais IKP (g/g; %) 2019 Q2 2.9 Agnese Rutkovska
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2019 VII 1.3
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2019 VII 1.4

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2019 VI 982.9
Eksports (g/g; %) 2019 VI -8.2
Imports (milj. eiro) 2019 VI 1208.8
Imports (g/g; %) 2019 VI -11.9
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2019 VI -225.8
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2019 Q2 -97 Kristofers Pone
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2019 Q2 -1.3
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2019 Q2 -62

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2019 VII 6.0
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2019 VII 55.4
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2019 Q2 6.4 Miķelis Zondaks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q2 7.8 Miķelis Zondaks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q2 4.2

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2019 VII -82.1
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2019 VII 597.2
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2019 VII 6.5
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2019 VII 10665.3
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2019 VII 33.8
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2019 VII 1.6

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2019 VII 12557.8 Vilnis Purviņš
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2019 VII 10.9
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2019 VII 11985.9
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2019 VII 2.2
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2019 VII 3.33

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up