Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2020 VIII -0.4
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2020 VIII 0.7
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2020 VIII 0.8
Gada inflācija (%; PCI) 2020 VIII -0.3

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2020 Q2 6908 Agnese Rutkovska
Reālais IKP (g/g; %) 2020 Q2 -8.6
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2020 VIII -1.5
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2020 VIII 4.4

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2020 VII 1049.8
Eksports (g/g; %) 2020 VII -0.3
Imports (milj. eiro) 2020 VII 1329.7
Imports (g/g; %) 2020 VII -5.9
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2020 VII -279.9
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2020 Q2 261 Guntis Kalniņš
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2020 Q2 3.8
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2020 Q2 148

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2020 VIII 8.2
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2020 VIII 75.0
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2020 Q2 8.6 Anete Migale
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2020 Q2 3.9 Anete Migale
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2020 Q2 4.3

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2020 IX -130.0
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2020 IX -170.1
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2020 IX 8.4
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2020 IX 12916.5
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2020 IX 44.2
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2020 IX -1.0

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2020 VIII 13601.3 Vilnis Purviņš
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2020 VIII 6.6
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2020 VIII 11403.8
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2020 VIII -5.3
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2020 VIII 2.74

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up