Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI) 2018 VI 2.80 Kristofers Pone
12 mēnešu vidējā inflācija (%; PCI) 2018 VI 2.50
Mēneša inflācija (%; PCI) 2018 VI 0.60
Gada inflācija (%, SPCI) 2018 VI 2.70
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2018 VI 1.70
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2018 VI 2.50

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2018 Q1 6315.12 Daina Paula
Reālais IKP (g/g; %) 2018 Q1 5.10
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2018 V 2.90
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2018 IV 3.10

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2018 IV 985.90 Daina Pelēce
Eksports (g/g; %) 2018 IV 15.30
Imports (milj. eiro) 2018 IV 1144.60
Imports (g/g; %) 2018 IV 11.00
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2018 IV -158.60
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2018 Q1 216.00 Linda Vecgaile
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2018 Q1 3.40
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2018 Q1 157.00

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2018 VI 6.40
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2018 VI 59.12
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2018 Q1 8.20 Oļegs Krasnopjorovs
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2018 Q1 8.60
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2018 Q1 8.00

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2018 VI -29.30
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2018 VI 477.70
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2018 VI 7.40
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2018 VI 9914.70
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2018 VI 34.50
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2018 VI 9.70

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2018 V 12314.50 Vilnis Purviņš
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2018 V -3.10
Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2018 V 11303.30
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2018 V 4.10
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2018 V 2.99

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up