Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2019 VII 3.0 Mārtiņš Bitāns
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2019 VII 2.7
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2019 VII 3.0
Gada inflācija (%; PCI) 2019 VII 2.9

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2019 Q1 6828 Agnese Rutkovska
Reālais IKP (g/g; %) 2019 Q2 3.0 Daina Paula
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2019 VI 0.8 Agnese Rutkovska
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2019 VI 2.1 Daina Paula

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2019 V 1068.3
Eksports (g/g; %) 2019 V -2.6
Imports (milj. eiro) 2019 V 1430
Imports (g/g; %) 2019 V 8.6
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2019 V -361.7
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2019 Q1 288 Kristofers Pone
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2019 Q1 4.2
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2019 Q1 132

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2019 VII 6.0
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2019 VII 55.4
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2019 Q2 6.4 Miķelis Zondaks
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q1 7.8 Miķelis Zondaks
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2019 Q1 4.6

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2019 VI 164.8
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2019 VI 679.2
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2019 VI 6.0
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2019 VI 10627.7
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2019 VI 33.7
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2019 VI 1.4

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2019 VI 12186.9 Vilnis Purviņš
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2019 VI 7.3
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2019 VI 11982.3
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2019 VI -3.1
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2019 VI 3.13

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up