Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%; PCI) 2018 VIII 2.80
Gada inflācija (%, SPCI) 2018 VIII 2.80
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2018 VIII 1.70
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2018 VIII 2.50

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2018 Q2 7279.00 Daina Paula
Reālais IKP (g/g; %) 2018 Q2 4.40
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2018 VII 1.20
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2018 VII 4.30

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2018 VII 949.80 Daina Pelēce
Eksports (g/g; %) 2018 VII 8.30
Imports (milj. eiro) 2018 VII 1355.40
Imports (g/g; %) 2018 VII 14.50
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2018 VII -405.70
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2018 Q2 35.00 Kristofers Pone
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2018 Q2 0.50
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2018 Q2 23.00

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2018 VIII 6.30
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2018 VIII 58.05
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2018 Q2 7.70 Ieva Opmane
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2018 Q2 8.40 Ieva Opmane
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2018 Q2 7.40

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2018 VIII 45.80
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2018 VIII 723.90
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2018 VIII 10.20
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2018 VIII 9874.90
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2018 VIII 34.30
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2018 VIII 9.40

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2018 VII 11730.30 Vilnis Purviņš
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2018 VII -8.20
Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2018 VII 11320.20
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2018 VII 4.10
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2018 VII 2.71

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up