Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Patēriņa cenas

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 VIII 21.4
Pamatinflācija, SPCI (izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 VIII 8.2
Inflācija, PCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 VIII 21.5

Reālais sektors

Iekšzemes kopprodukts (faktiskajās cenās; milj. eiro) 2022 Q2 9742.0
Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 Q2 2.9
Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējo periodu) 2022 Q2 -1.0
Apstrādes rūpniecības produkcija (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 VII 0.6
Mazumtirdzniecības apgrozījums (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 VIII 0.7

Ārējais sektors

Preču un pakalpojumu eksports (milj. eiro) 2022 Q2 6650
Preču un pakalpojumu eksports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 Q2 34.0
Preču un pakalpojumu imports (milj. eiro) 2022 Q2 7381
Preču un pakalpojumu imports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 Q2 33.6
Tekošais konts (milj. eiro) 2022 Q2 -913
Tekošais konts (% no IKP) 2022 Q2 -9.6
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (darījumi; milj. eiro) 2022 Q2 315

Darba tirgus

Faktiskā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) 2022 Q2 6.6
Reģistrētā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) 2022 VIII 5.8
Bruto darba alga (nominālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 Q2 8.3
Neto darba alga (reālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 Q2 -7.6

Valsts finanses

Konsolidētā kopbudžeta bilance (pārskata periodā; milj. eiro) 2022 VII 128.9
Konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma; milj. eiro) 2022 VII -98.2
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2022 VII 15730.7
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2022 VII 41.4

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumi (atlikums; milj. eiro) 2022 VIII 17046.4
Rezidentu noguldījumi (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 VIII 8.0
Kredīti rezidentiem (atlikums; milj. eiro) 2022 VIII 13340.5
Kredīti rezidentiem (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 VIII 8.9
Kredītu procentu likme nefinanšu sabiedrībām 2022 VI 2.81

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up