Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Cenas un izmaksas

Gada inflācija (%, SPCI) 2020 XII -0.5
Gada pamatinflācija (SPCI, izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas) 2020 XI 0.6
12 mēnešu vidējā inflācija (%, SPCI) 2020 XII 0.1
Gada inflācija (%; PCI) 2020 XII -0.5

Reālais sektors

Nominālais IKP (milj. eiro) 2020 Q3 7801 Agnese Rutkovska
Reālais IKP (g/g; %) 2020 Q3 -2.6
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais apstrādes rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (g/g; %) 2020 XI 4.3
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (g/g; %) 2020 XI 1.4

Ārējais sektors

Eksports (milj. eiro) 2020 XI 1251.5
Eksports (g/g; %) 2020 IX 13
Imports (milj. eiro) 2020 IX 1427.9
Imports (g/g; %) 2020 IX 3.5
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2020 IX -152.8
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2000 Q3 -56 Guntis Kalniņš
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2020 Q3 -0.7
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas, milj. eiro) 2020 Q3 251

Darba tirgus

Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2020 XI 7.4
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (tūkst.) 2020 X 67.1
Darba meklētāju īpatsvars (%) 2020 Q3 8.4
Nominālās bruto darba algas pārmaiņas (g/g; %) 2020 Q3 5.9
Reālās darba algas (neto) pārmaiņas (g/g; %) 2020 Q2 4.3 Anete Migale

Valsts finanses

Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (tekošajā mēnesī, milj. eiro) 2020 XI -131.4
Valsts konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma, milj. eiro) 2020 XI -541.3
Valsts konsolidētā kopbudžeta izdevumi (kopš gada sākuma, g/g; %) 2020 XI 7.7
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2020 XI 13145.1
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2020 XI 45.4
Nodokļu ieņēmumi (kopš gada sākuma; g/g; % ) 2020 XI -0.1

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumu atlikums (milj. eiro) 2020 XI 14389.6 Vilnis Purviņš
Rezidentu noguldījumu atlikums (g/g; %) 2020 XI 14.8
Rezidentu kredītu atlikums (milj. eiro) 2020 XI 11401.9
Rezidentu kredītu atlikums (g/g, %) 2020 XI -4.6
Uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu vidējā svērtā procentu likme 2020 XI 2.79

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up