Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Patēriņa cenas

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 V 2.6
Pamatinflācija, SPCI (izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 V 1.7
Inflācija, PCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 V 2.6

Reālais sektors

Iekšzemes kopprodukts (faktiskajās cenās; milj. eiro) 2021 Q1 6791.0
Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q1 -1.2
Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējo periodu) 2021 Q1 -1.7 Agnese Rutkovska
Apstrādes rūpniecības produkcija (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 IV 20.3
Mazumtirdzniecības apgrozījums (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 IV 15.6

Ārējais sektors

Preču un pakalpojumu eksports (milj. eiro) 2021 Q1 4522
Preču un pakalpojumu eksports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q1 2.5
Preču un pakalpojumu imports (milj. eiro) 2021 Q1 4418
Preču un pakalpojumu imports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q1 0.4
Tekošais konts (milj. eiro) 2021 Q1 -44
Tekošais konts (% no IKP) 2021 Q1 -0.7
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (darījumi; milj. eiro) 2021 Q1 367

Darba tirgus

Faktiskā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) 2021 Q1 8.1 Oļegs Krasnopjorovs
Reģistrētā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) 2021 V 7.6
Bruto darba alga (nominālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q1 9.5 Santa Bērziņa
Neto darba alga (reālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q1 9.7

Valsts finanses

Konsolidētā kopbudžeta bilance (pārskata periodā; milj. eiro) 2021 IV -147.8
Konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma; milj. eiro) 2021 IV -647
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2021 IV 13303.4
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2021 IV 43.1

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumi (atlikums; milj. eiro) 2021 IV 15366.7
Rezidentu noguldījumi (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 IV 14.1
Kredīti rezidentiem (atlikums; milj. eiro) 2021 IV 11987.8
Kredīti rezidentiem (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 IV 5.3
Kredītu procentu likme nefinanšu sabiedrībām 2021 IV 3.16

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up