Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Patēriņa cenas

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 IV 13.1
Pamatinflācija, SPCI (izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 IV 6.0
Inflācija, PCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 IV 13.0

Reālais sektors

Iekšzemes kopprodukts (faktiskajās cenās; milj. eiro) 2021 Q4 9022.0
Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q4 2.7
Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējo periodu) 2021 Q3 0.6
Apstrādes rūpniecības produkcija (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 III 10.0
Mazumtirdzniecības apgrozījums (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 III 13.2

Ārējais sektors

Preču un pakalpojumu eksports (milj. eiro) 2021 Q4 6032
Preču un pakalpojumu eksports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q4 22.8
Preču un pakalpojumu imports (milj. eiro) 2021 Q4 6024
Preču un pakalpojumu imports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q4 28.6
Tekošais konts (milj. eiro) 2021 Q4 218
Tekošais konts (% no IKP) 2021 Q4 2.4
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (darījumi; milj. eiro) 2021 Q4 3180

Darba tirgus

Faktiskā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) 2021 Q4 7.1
Reģistrētā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) 2022 IV 6.5
Bruto darba alga (nominālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q4 12.5
Neto darba alga (reālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 Q4 4.9

Valsts finanses

Konsolidētā kopbudžeta bilance (pārskata periodā; milj. eiro) 2022 III -345.9
Konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma; milj. eiro) 2022 III -135.9
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2022 III 15160.2
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2022 III 41.6

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumi (atlikums; milj. eiro) 2022 III 16673.4
Rezidentu noguldījumi (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 III 7.4
Kredīti rezidentiem (atlikums; milj. eiro) 2022 III 12473.2
Kredīti rezidentiem (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2022 III 3.3
Kredītu procentu likme nefinanšu sabiedrībām 2021 IX 3.38

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up