Galvenie tautsaimniecības rādītāji

Patēriņa cenas

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 III 0.3
Pamatinflācija, SPCI (izslēdzot pārtikas un enerģijas cenas; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 II 0.6
Inflācija, PCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 III 0.3

Reālais sektors

Iekšzemes kopprodukts (faktiskajās cenās; milj. eiro) 2020 Q4 7922.0
Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2020 Q4 -1.8 Agnese Rutkovska
Iekšzemes kopprodukts (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējo periodu) 2020 Q4 1.1
Apstrādes rūpniecības produkcija (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 II 0.8
Mazumtirdzniecības apgrozījums (salīdzināmajās cenās; izlīdz. dati; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 II -8.5

Ārējais sektors

Preču un pakalpojumu eksports (milj. eiro) 2020 Q4 4875
Preču un pakalpojumu eksports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2020 Q4 3.4
Preču un pakalpojumu imports (milj. eiro) 2020 Q4 4663
Preču un pakalpojumu imports (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2020 Q4 -1.2
Tekošais konts (milj. eiro) 2020 Q4 590
Tekošais konts (% no IKP) 2020 Q4 7.5
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (darījumi; milj. eiro) 2020 Q4 171

Darba tirgus

Faktiskā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) 2020 Q4 7.9
Reģistrētā bezdarba līmenis (% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem) 2021 III 8.2
Bruto darba alga (nominālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2020 Q4 6.7 Anete Migale
Neto darba alga (reālā; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2020 Q4 7.0

Valsts finanses

Konsolidētā kopbudžeta bilance (pārskata periodā; milj. eiro) 2021 II -70
Konsolidētā kopbudžeta bilance (kopš gada sākuma; milj. eiro) 2021 II 100.1
Valsts un pašvaldību parāds (milj. eiro) 2021 II 11955.9
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2021 II 40.8

Finanšu un monetārās norises

Rezidentu noguldījumi (atlikums; milj. eiro) 2021 II 15005.5
Rezidentu noguldījumi (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 II 16.1
Kredīti rezidentiem (atlikums; milj. eiro) 2021 II 11934.4
Kredīti rezidentiem (atlikums; % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu) 2021 II 3.9
Kredītu procentu likme nefinanšu sabiedrībām 2021 II 2.96

Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.

Up