Mūsu ekonomisti

Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenā ekonomiste
Agnese Rutkovska ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē ar izcilību Latvijas Universitātē. 2001.–2004. gadā viņa lasījusi lekciju kursu "Nacionālo kontu sistēma" Banku augstskolas maģistrantiem. Agnese Rutkovska sāka darbu Latvijas Bankā 2001. gadā, pirms tam prasmes makroekonomisko...
Statistikas pārvaldes Finanšu tirgus un monetārās statistikas daļas vecākā finanšu statistiķe
Agnija Ozoliņa ieguvusi ekonomikas maģistra grādu Latvijas Universitātē un beigusi profesionālo studiju programmu "Banku ekonomists" Latvijas Universitātē. Agnija Ozoliņa sāka darbu Latvijas Bankā 1998. gadā, bija vadošā pārskatu statistiķe Statistikas pārvaldes Maksājumu bilances statistikas daļā...
Monetārās politikas pārvaldes Monetārās izpētes un prognozēšanas daļas galvenais ekonometrists
Aleksejs Meļihovs ieguvis ekonomikas doktora grādu ekonometrijā Latvijas Universitātē. Aleksejs Meļihovs sāka darbu Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldē 2002. gadā, bija ekonometrists, vēlāk – vecākais ekonometrists un galvenais ekonometrists. Pirms tam viņš strādājis Latvijas Republikas...
Monetārās politikas pārvaldes Monetārās izpētes un prognozēšanas daļas vecākais ekonometrists
Andrejs Bessonovs 2014. gadā Latvijas Universitātē ieguva ekonomikas doktora zinātnisko grādu (Dr. oec.) ekonometrijā. Viņš ir studējis ekonomiku Jončopingas Starptautiskajā biznesa skolā 2008. gadā. Andrejs ir papildinājis savas profesionālās zināšanas vairākos mācību kursos un semināros...
Finanšu stabilitātes pārvaldes vecākais ekonomists
Andrejs Kurbatskis ieguvis bakalaura grādu analītiskajā ekonomikā un maģistra grādu matemātiskajā ekonomikā Latvijas Universitātē. Darbu Latvijas Bankā uzsāka 2008. gadā Monetārās politikas pārvaldē. Pirms tam strādājis Rīgas pašvaldības AS "Rīgas Centrāltirgus" par ekonomistu, vēlāk par galveno...
Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks
Andris Strazds kopš 2014. gada februāra ir Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes padomnieks. Pirms pievienošanās Latvijas Bankai bijis galvenais ekonomists Nordea Bank Finland plc Latvijas filiālē, Darījumu un finanšu konsultāciju nodaļas menedžeris SIA...
Monetārās politikas pārvaldes Finanšu tirgus analīzes daļas vecākā ekonomiste
Anete Kravinska ieguvusi maģistra grādu banku un finanšu vadībā Lihtenšteinas Universitātē un bakalaura grādu vadības zinībās Latvijas Universitātē. Viņa nokārtojusi diplomēta finanšu analītiķa (CFA) visus eksāmenus. Darbu Latvijas Bankā Anete uzsāka 2013. gadā kā ekonomiste Monetārās...
Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Starptautisko attiecību un protokola daļas vecākā ekonomiste
Antrai Trenko ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu Latvijas Universitātē. Viņa sāka darbu Latvijas Bankā 2002. gadā Komunikācijas pārvaldē. 2005. gadā Antra sāka strādāt Ārējo sakaru pārvaldē, bet 2010. gadā – Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē. Antras Trenko darba pienākumi...
Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas vecākā ekonomiste
Baiba Traidase ieguvusi maģistra grādu Rīgas Juridiskās augstskolas Tiesību zinātnes un finanšu programmā un maģistra grādu Latvijas Universitātes Eiropas studiju programmā. Izmantojot piešķirtās stipendijas, viņa studējusi Humbolta Universitātē Vācijā, Kopenhāgenas biznesa skolā Dānijā,...
Finanšu stabilitātes pārvaldes galvenā ekonomiste
Dace Antuža ieguvusi ekonomikas maģistra grādu Latvijas Universitātē, absolvējusi arī Latvijas Banku koledžu banku speciālistu programmā. Dace Antuža sāka darbu Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldē 1997. gadā par ārējās ekonomiskās vides analītiķi. Vēlāk viņas darba pienākumi ietvēra plašu...
Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenā ekonomiste
Daina Paula Latvijas Universitātē ar izcilību ieguvusi gan sociālo zinātņu bakalaura grādu (2001. gadā), gan maģistra grādu (2003. gadā) ekonomikā un 2010. gadā – ekonomikas zinātņu doktora grādu. Pēc nelielas darba pieredzes Latvijas Universitātē Daina Paula 2001. gadā sāka strādāt Latvijas Bankā...
Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas vecākā ekonomiste
Daina Pelēce Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvusi inženiera ekonomista kvalifikāciju muitas vadīšanas un nodokļu specialitātē un ekonomikas zinātņu maģistra grādu starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā. 1994.–1998. gadā viņa strādājusi par revidenti SIA "Rīgas Audits", 1998. un 1999. gadā...
Monetārās politikas pārvaldes Finanšu tirgus analīzes daļas galvenais ekonomists
Egils Kaužēns Latvijas Universitātē ieguvis ekonomikas doktora grādu un Augstāko studiju institūtā Vīnē – diplomu lietišķās ekonomikas studijās. Viņš sāka darbu Latvijas Bankā 1992. gadā, bija ekonomists Monetārās politikas pārvaldē, vēlāk – vecākais ekonomists. Egila Kaužēna darba pienākumos...
Finanšu stabilitātes pārvaldes vadītājs
Elmārs Zakulis ieguvis ekonomikas bakalaura grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā un ekonomikas maģistra grādu (ar izcilību) Latvijas Universitātē, apgūstot Matemātiskās ekonomikas studiju virzienu. Ieguvis arī diplomēta finanšu analītiķa (CFA) starptautisko sertifikātu un bakalaura grādu...
Monetārās politikas pārvaldes Monetārās izpētes un prognozēšanas daļas vecākais ekonometrists
Ginters Bušs ir ieguvis inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) informācijas tehnoloģiju nozarē Rīgas Tehniskajā Universitātē 2014. gadā un ekonomikas maģistra grādu Centrāleiropas Universitātē (Ungārija) 2007. gadā. Viņš studējis ekonomiku Dūka universitātē (ASV) un Ģentes...
Monetārās politikas pārvaldes Finanšu tirgus analīzes daļas vadītājs
Gunārs Bērziņš ieguvis ekonomikas zinātņu maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē un jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē. Viņš sāka darbu Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldē 1999. gadā. Gunāra Bērziņa darba pienākumos ietilpst starpbanku naudas tirgus struktūras, darījumu,...
Monetārās politikas pārvaldes Monetārās izpētes un prognozēšanas daļas vadītājs
Gundars Dāvidsons ir ieguvis ekonomikas maģistra grādu (cand.oecon) Orhūsas Universitātē Dānijā. Zināšanas papildinātas arī Dienviddānijas Universitātē Odensē (diploma studijas ekonomikā, "Eiropas studijas" novirziens).  Gundars Dāvidsons uzsāka darbu Latvijas Bankā 2003. gadā kā ekonometrists...
Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas vecākais ekonomists
Guntis Kalniņš ieguvis ekonomikas maģistra grādu Latvijas Universitātē un ekonomikas un biznesa administrācijas bakalaura grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā. 1999. gadā viņš sāka darbu Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldē par ekonomistu un šajos darba gados analizējis plašu jautājumu loku, t...
Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas ekonomiste
Ieva Opmane Latvijas Universitātē ieguvusi ekonomikas maģistra grādu ar izcilību un turpina studijas Latvijas Universitātes doktorantūrā. Ieva Opmane sāka darbu Latvijas Bankā 2011. gadā. Pirms tam viņa strādāja ACNielsen Latvia par patērētāju datu analītiķi. Tagad viņas darba pienākumos ietilpst...
Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Starptautisko attiecību un protokola daļa galvenā ekonomiste
Ieva Skrīvere specializējusies starptautiskās ekonomikas un ar Starptautisko Valūtas fondu (SVF) saistītos jautājumos, t.sk. Grieķijas notikumu analīzē. Ieva Skrīvere pārstāv Latvijas Banku Eiropas Savienības Padomes Ekonomikas un finanšu komitejas apakškomitejā SVF jautājumos, kā arī ir Eiropas...
Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenais ekonomists
Igors Kasjanovs ieguvis ekonomikas maģistra grādu Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. Igors Kasjanovs sāka darbu Latvijas Bankā 2010. gadā. 2007.–2010. gadā viņš strādāja Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta Makroekonomikas analīzes...
Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Starptautisko attiecību un protokola daļa galvenā ekonomiste
Inese Allika ieguvusi maģistra grādu Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē Eiropas studijās. Britu padomes Chevening Fellowship programmas ietvaros zināšanas papildinātas Saseksas Universitātē Lielbritānijā, kā arī dažādās apmācības programmās Eiropas Savienības dalībvalstīs par...
Monetārās politikas pārvaldes Finanšu tirgus analīzes daļas vecākais ekonomists
Ivars Tillers ieguvis gan fizikas, gan ekonomikas maģistra grādu Latvijas Universitātē. Ivars Tillers sāka darbu Latvijas Bankā 1997. gadā, bija monetārās izpētes un prognozēšanas speciālists Monetārās politikas pārvaldē, vēlāk – vecākais ekonomists šīs pārvaldes Finanšu tirgus analīzes daļā. Viņa...
Monetārās politikas pārvaldes Finanšu tirgus analīzes daļas vecākā ekonomiste
Jūlija Pastušenko ieguvusi ekonomikas maģistra grādu Latvijas Universitātē. Jūlija Pastušenko sāka darbu Latvijas Bankā 2001. gadā, bija ekonomiste Monetārās politikas pārvaldē, vēlāk – vecākā ekonomiste. Pirms tam viņa strādājusi Latvijas Republikas Valsts kasē un AS "Pirmā Latvijas Komercbanka"....
Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes vadītājs
Juris Kravalis ieguvis bakalaura grādu finansēs un maģistra grādu starptautiskajās attiecībās Latvijas Universitātē. Viņš sāka darbu Latvijas Bankas Ārējo sakaru pārvaldē 1995. gadā, no 2002. gada bija šīs pārvaldes  vadītājs. No 2010. gada 1. novembra Juris Kravalis ir Starptautisko attiecību...
Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas ekonomists
Kārlis Vilerts 2015. gadā Latvijas Universitātē ar izcilību ieguva maģistra grādu ekonomikā, matemātiskās ekonomikas apakšvirzienā. Pirms tam viņš Latvijas Universitātē ieguva profesionālo bakalaura grādu finanšu vadīšanā. Šobrīd Kārlis turpina studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas doktora...
Monetārās politikas pārvaldes padomnieks
Konstantīns Beņkovskis 2005. gadā ieguvis ekonomikas doktora grādu, Latvijas Universitātē aizstāvot disertāciju "Latvijas maksājumu bilances analīze un prognozēšana, izmantojot ekonometriskās metodes". Viņš sāka darbu Latvijas Bankā 2000. gadā, bija ekonomists Monetārās politikas pārvaldē un vēlāk...
Monetārās politikas pārvaldes Finanšu tirgus analīzes daļas galvenā ekonomiste
Krista Kalnbērziņa ieguvusi ekonomikas bakalaura un maģistra grādu Ženēvas Universitātē Šveicē. Viņa darbu Latvijas Bankā uzsāka 2006. gadā un bija ekonomiste Monetārās politikas pārvaldē. Pirms tam Krista Kalnbērziņa strādāja Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes Makroekonomiskās...
Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas vecākā ekonomiste
Linda Oliņa Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē. Darbu Latvijas Bankā viņa uzsāka 2016. gadā, un pašlaik viņas darba pienākumos ietilpst fiskālā sektora rādītāju un valsts budžeta politikas analīze.  Pirms tam Linda Oliņa strādāja Latvijas Republikas...
Monetārās politikas pārvaldes vadītāja palīgs
Linda Vecgaile ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē Latvijas Universitātē, saņemot atzinību par izstrādāto pētījumu par centrālo banku neatkarības un cenu stabilitātes mērķa lomu finanšu stabilitātes saglabāšanā. Viņa sāka darbu Latvijas Bankā 2010. gadā Starptautisko attiecību un...