16.06.2020.

Makroekonomiskās iespēju aplēses

Eiropas Centrālās bankas izdevums

Eiropas Centrālās bankas izdevums

Makroekonomisko iespēju aplēšu mērķis ir plašā mērogā prognozēt un skaidrot tautsaimniecības stāvokli nākotnē. Tās ietver informāciju par tautsaimniecības izaugsmi, inflāciju, darba samaksu, bezdarbu un tirdzniecību.

Eirosistēmas un Eiropas Centrālās bankas (ECB) speciālisti sagatavo makroekonomiskās iespēju aplēses, iekļaujot prognozes par eiro zonu un pasaules tautsaimniecību. Makroekonomiskās iespēju aplēses izmanto par pamatu ECB Padomes vērtējumam par tautsaimniecības attīstību un cenu stabilitātes riskiem.

ECB Padome neapstiprina makroekonomiskās iespēju aplēses, un tās ne vienmēr atspoguļo ECB Padomes viedokli par eiro zonas tautsaimniecības perspektīvu. Informācija par makroekonomisko iespēju aplēšu sagatavošanā izmantotajām procedūrām un metodēm sniegta dokumentā A guide to Eurosystem/ECB staff macroeconomic projection exercises ("Eurosistēmas/ECB speciālistu makroekonomisko iespēju aplēšu sagatavošanas rokasgrāmata"; ECB, 2016. gada jūlijs).

Makroekonomiskās iespēju aplēses tiek publicētas četras reizes gadā. ECB speciālisti sagatavo marta un septembra iespēju aplēses, bet jūnijā un decembrī iespēju aplēšu sagatavošanā piedalās gan Eirosistēmas speciālisti, gan ECB speciālisti. Kopīgi sagatavotās jūnija un decembra iespēju aplēses ietver arī informāciju par atsevišķu eiro zonas valstu tautsaimniecības perspektīvu. Iespēju aplēsēs aplūkotais laika periods parasti aptver attiecīgo gadu un divus nākamos gadus, izņemot decembra iespēju aplēses, kad šis periods tiek paplašināts, iekļaujot attiecīgo gadu un nākamos trīs gadus.

APA: (2024, 26. may.). Makroekonomiskās iespēju aplēses. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/4439
MLA: "Makroekonomiskās iespēju aplēses" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 26.05.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/4439>.

Restricted HTML

Up