• Pašreiz Ievads
  • Darba iesniegšanas forma
  • Apstiprinājumi

Pateicamies par jūsu interesi piedalīties Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā. Tā mērķis ir veicināt Latvijas un eiro zonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.
Konkursā var piedalīties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kas konkursa norises laikā reģistrēti kā Baltijas valstīs akreditēto augstākās izglītības iestāžu bakalaura vai maģistra programmu studenti(-es), kā arī Baltijas valstu iedzīvotāji, kas studē ārvalstīs.
Konkursā nevar piedalīties personas, kas ir Eirosistēmas centrālo banku darbinieki(-ces) vai bijuši darbinieki(-ces) kādā no Eirosistēmas centrālajām bankām vismaz vienu gadu.
Konkursa darba prasības:

  • darbā jāapskata aktuāla ar Baltijas un eiro zonas tautsaimniecību saistīta tēma;
  • jābūt izmantotām kvantitatīvās analīzes metodēm;
  • apjomam un akadēmiskajam līmenim jāatbilst vismaz bakalaura darbam izvirzītajām prasībām;
  • jābūt rakstītam datorsalikumā latviešu vai angļu valodā;
  • ja konkursa darba radīšanā izmantots mākslīgais intelekts, darbā jānorāda, kādiem uzdevumiem un kā tas darīts.

Lai piedalītos konkursā, lūdzam aizpildīt nākamajā solī pieteikuma formā prasīto informāciju par visiem darba autoriem, kā arī pievienot:

  • dokumenta, kurš apliecina autora atbilstību konkursa nolikuma 2. punkta prasībām, kopiju (piemēram, izziņa no augstskolas, apliecības vai diploma kopija, atļautie failu tipi: pdf, jpg, jpeg, png, edoc; faila izmērs maks. 100 MB);
  • zinātniski pētniecisko darbu (atļautie failu tipi: pdf, doc, docx, edoc, asice; faila izmērs maks. 100 MB).

Iesniedzot darbu, jūs apliecināt, ka esat darbu radījis(-usi) pats/pati un uzņematies atbildību par trešo personu autortiesību ievērošanu, kā arī piekrītat, ka darba godalgošanas gadījumā Latvijas Banka bez papildu samaksas darbu var publiskot pēc saviem ieskatiem.

Konkursa rezultātus, t.sk. godalgotos darbus, publiskosim www.bank.lv un www.makroekonomika.lv līdz 2024. gada 28. jūnijam. Konkursa darbi, kuri netiks godalgoti, pēc konkursa noslēguma netiks saglabāti.

Pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa organizēšanu, un pēc tā norises netiks saglabāti. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv. Papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade.

Up