12.06.2014.

2014. gada studentu konkursa rezultāti

Latvijas Banka 2013./2014. studiju gadā rīkoja jau 12. Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis – veicināt Latvijas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.

Šogad interese par konkursu bija liela – tika iesniegti 24 darbi (par 10 vairāk nekā iepriekšējā gadā). Autori ir 31 students (dažiem darbiem ir 2 autori) no astoņām Latvijas augstskolām. Iesniegtajos pētījumos aplūkotas aktuālas ekonomikas tēmas: migrācija, bezdarbs un pensiju sistēmas ilgtspēja; ekonomiskā izaugsme un Latvijas preču eksporta konkurētspēja; fiskālā politika un nekustamā īpašuma tirgus; kredītriski, jaunās regulējošās prasības un saistību samazināšanas process kredītiestāžu sektorā, nozīmīgāko pasaules tautsaimniecību attīstības ietekme uz Latviju un eiro zonas ilgtspēju u.c.

Šodien Latvijas Bankā tika apbalvoti konkursa uzvarētāji.

1. vietu ieguva Rīgas Ekonomikas augstskolas studenšu Stefānijas Kursišas un Olgas Sadovici pētījums "Evaluation of the Transmission of the Euro Area, Japan and US Monetary Shocks to the Baltic States" ("Eiro zonas, Japānas un ASV monetāro šoku transmisijas uz Baltijas valstīm novērtējums"). Darbā vērtēta eiro zonas, Japānas un ASV monetāro šoku ietekme uz Baltijas valstu makroekonomiskajiem rādītājiem (iekšzemes kopprodukts, inflācija un procentu likmes), analīzē izmantojot ekonometrisko modelēšanu.

Piešķirtas divas 2. vietas – Rīgas Ekonomikas augstskolas studentiem Marinai Aleksejevai un Nikolajam Prihodko par darbu "Is Basel III Socially Beneficial in the Baltic Context?" ("Vai Bāzele III ir sociāli izdevīga Baltijas valstīm?") un šīs pašas augstskolas pārstāvjiem Elzai Kalniņai un Andrejam Semjonovam par pētījumu "The Assessment of Salary Flexibility in Latvia" ("Darba samaksas elastības novērtējums Latvijā"). 3. vietu ieguvis Kristīnes Priedītes un Līvas Levanes (Rīgas Ekonomikas augstskola) pētījums "Can We Rely on Confidence? The Case of Latvia" ("Vai mēs varam paļauties uz konfidenci: Latvijas gadījums").

Piešķirtas arī divas veicināšanas balvas – Latvijas Universitātes studentei Anastasijai Zolotarei par darbu "Latvijas preču eksporta konkurētspējas analīze" ("Competitive Analysis of Latvian Commodity Export") un Rīgas Ekonomikas augstskolas pārstāvjiem Viktorijai Piļinko un Andrejam Romančenko par pētījumu "A Macro-financial Model for Credit Risk Stress testing: The Case of Latvia" ("Kredītriska stresa testēšanas makrofinansiālais modelis: Latvijas gadījums").

Godalgoto darbu autori saņēma naudas prēmijas un balvā – Latvijas pirmo eiro kolekcijas monētu "Ainažu jūrskola".

Pasākuma dalībniekus sveica Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, kurš citēja akadēmiķa Jāņa Stradiņa vārdus: "Zinātnē jāstrādā talantīgiem, motivētiem jauniem cilvēkiem, un ekonomiskais izrāviens saistāms ar izrāvienu pētnieciskajās inovācijās un atbalstu vietējiem uzņēmējiem. Jānāk piektajam zinātnes uzplaukuma posmam, un ticu, ka Rīgas siluetā iezīmēsies piektā smaile - atjaunotās Latvijas smaile, varbūt tas notiks Daugavas kreisajā krastā.

APA: (2024, 18. jun.). 2014. gada studentu konkursa rezultāti. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1737
MLA: "2014. gada studentu konkursa rezultāti" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 18.06.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1737>.
Up