17.03.2007.

Inflācijas gaidas Latvijā: patērētāju apsekojuma rezultāti

1/2007

Kopsavilkums
Pētījuma mērķis ir inflācijas gaidu Latvijā kvantificēšana, izmantojot patērētāju apsekojuma rezultātus, un to ietekmes uz inflāciju novērtēšana. Lai sasniegtu šo mērķi, pētījuma autori inflācijas gaidas kvantificēja, izmantojot plaši lietoto varbūtības pieeju, un izstrādāja VAR modeli, kurā iekļauta inflācija un kvantificētās inflācijas gaidas. Gan apsekojuma bilances dati, gan inflācijas gaidu kvantificētās vērtības rāda, ka pirms Latvijas pievienošanās ES bija nozīmīgs inflācijas gaidu kāpums un gaidāmais inflācijas līmenis būtiski pārsniedza faktiski novēroto cenu pieaugumu. VAR modeļa, kurā iekļautas inflācijas gaidas, rezultāti liecina, ka inflācijas gaidas statistiski nozīmīgi ietekmē inflāciju Latvijā. Savukārt inflācijas gaidas pozitīvi reaģē uz inflācijas un iekšzemes pieprasījuma šoku, lai gan novirzes rāda, ka reakcija uz iekšzemes pieprasījuma šoku nav statistiski nozīmīga.

Atslēgvārdi: inflācijas gaidas, apsekojuma dati, VAR modelis

JEL klasifikācija: C32, C83, D84, E31

Paplašināts pētījums publicēts: The Role of Inflation Expectations in the New EU Member States: Consumer Survey Based Results. Czech Journal of Economics and Finance, 2008, No. 58 (7-8), pp. 298-317. Pieejams:
http://journal.fsv.cuni.cz/mag/article/show/id/1133

APA: Paula, D., Beņkovskis, K. (2024, 18. apr.). Inflācijas gaidas Latvijā: patērētāju apsekojuma rezultāti. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/729
MLA: Paula, Daina. Beņkovskis, Konstantīns. "Inflācijas gaidas Latvijā: patērētāju apsekojuma rezultāti" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 18.04.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/729>.
Up