27.12.2016.

2015. gada zinātniski pētnieciskā konkursa godalgotie darbi

2. vieta 
Kārlis Vilerts, Latvijas Universitāte

Izglītības ietekmes uz algu analīze Latvijā: EU-SILC mikrodatu liecības

Šajā darbā tiek pētīta izglītībā pavadītā laika (kā arī izglītības iegūta līmeņa) ietekme uz indivīda atalgojuma līmeni Latvijā. Šim nolūkam tiek izmantoti EU-SILC mikro dati un tiek pielietotas ekonometriskās metodes, lai novērtētu Mincera un algu starpības modeli. Papildus tiek analizētas modeļu koeficientu pārmaiņas laikā (kas ietver gan pirmskrīzes, gan krīzes, gan arī pēckrīzes periodu), to atšķirības dažādu Latvijas iedzīvotāju grupu starpā, tiek veikti vairāki stabilitātes testi.

Autors secina, ka katrs izglītībā pavadītais gads palielina algu par vidēji 7.6%. Ekonomiskās krīzes laikā izglītības ietekme uz algu bijusi lielāka nekā citos periodos. Autors parāda, ka Latvijā ir raksturīga salīdzinoši augsta augstākās izglītības algu prēmija un salīdzinoši zema vidējās izglītības algu prēmija. Izglītības atdeve ir augstāk sievietēm salīdzinot ar vīriešiem; nozaru griezumā tā ir augstāka finanšu un apdrošināšanas darbību nozarē; reģionu griezumā – Pierīgas dzīvojošajiem. Tas arī ir augstāka Latvijas pilsoņiem, salīdzinot ar nepilsoņiem un citu valstu pilsoņiem, kā arī zemāka gados jaunākajiem iedzīvotājiem.

 

2. vieta 

Kārlis Ločmelis un Daniel Mititel, Rīgas Ekonomikas augstskola

Impact of Russia's 2014–2015 Crisis on the Dynamic Linkages between the Stock Markets of Russia, the EU and U.S.
("Krievijas 2014.–2015. gada krīzes ietekme uz dinamiskajām sakarībām starp Krievijas, ES un ASV akciju tirgiem")

Darbā apskatīts, kā finanšu krīze Krievijā, kas sākās 2014. gadā, ietekmē dinamiskās sakarības starp Krievijas, ES un ASV akciju tirgiem. Ar dinamiskajām sakarībām autori saprot sakarības starp akciju cenām, atdevi un svārstīgumu dažādos akciju tirgos.

Autori izmanto strukturālā pārtraukuma analīzi, lai identificētu krīzes perioda sākumu Krievijā. Pēc tam tiek veikti kointegrācijas un Grendžera cēloņsakarības testi, kā arī novērtētas impulsa reakcijas funkcijas, veikta dispersijas dekompozīcija un pielietoti GARCH-BEKK modeļi, lai salīdzinātu sakarības starp akciju cenām, akciju ienesīgumu un akciju svārstīgumu Krievijā, ES un ASV pirms un pēc krīzes sākuma.

Rezultāti parāda, ka dinamiskās sakarības akciju tirgos ir mainījušās 2014. un 2015. gada laikā. Kopumā akciju tirgus atdeve Krievijā krīzes periodā ir būtiski lielāka nekā pirmskrīzes periodā. Krīzes periodā Krievijas akciju tirgus ir mazāk jutīgs pret atdeves šokiem no ES tirgus un otrādi, un autori uzskata, ka to cita starpā ir veicinājušas arī divpusējās sankcijas starp Krieviju un ES. Tomēr, rezultāti, kas izriet no GARCH-BEKK modeļa analīzes liecina par to, ka Krievijas akciju tirgus ietekmē ASV un ES akciju tirgus rādītājus un investoriem būtu jāņem vērā iespējamā šoku pārnese, veidojot investīciju portfeļus un izvērtējot to risku.

 

3. vieta

Aleksandrs Balzins un Germans Lapsa, Rīgas Ekonomikas augstskola

The effects of oil supply and demand shocks on the Baltic economies: results from a global VAR model
("Naftas piedāvājuma un pieprasījuma šoku ietekme uz Baltijas valstīm: globālā VAR modeļa rezultāti")

Darbs uzbūvē globālo vektora autoregresīvo modeli (kas apvieno 17 valstis vai valstu grupas iekļaujot ap 70% no pasaules iekšzemes kopprodukta) lai novērtētu naftas pieprasījuma kāpuma un naftas piedāvājuma krituma ietekmi uz iekšzemes kopproduktu, inflāciju, procenta likmēm un akciju cenām dažādās pasaules valstīs. Pētījuma gaitā tika pārbaudīta laika rindu stacionaritāte (svērtais simetriskais ADF tests) un kointegrācija, kā arī mainīgo vāja eksogenitāte un strukturālu lūzumu neesamība.

Rezultāti liecina, ka naftas šoki dažādi ietekmē naftas eksportētājus un importētājus. Naftas pieprasījuma šokam ir īstermiņa pozitīva ietekme uz iekšzemes kopproduktu Baltijas valstīs, savukārt naftas piedāvājuma šokam ir īstermiņa negatīva ietekme.

APA: (2024, 19. jul.). 2015. gada zinātniski pētnieciskā konkursa godalgotie darbi. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/1733
MLA: "2015. gada zinātniski pētnieciskā konkursa godalgotie darbi" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 19.07.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/1733>.
Up