12.07.2022.

Ko dati Tev nestāsta: vai tiešām kredītiestāžu aktīvi 2021. gadā Latvijā divkāršojās?

Ilustratīvs attēls Swedbank ēka
Foto: Shutterstock

Latvijas kredītiestāžu 2021. gada datu atspoguļojums dažādos datu avotos var patiesi samulsināt. Dažos avotos pārmaiņas ir mērenas, dažos – ārkārtīgi straujas, aktīvi gandrīz divkāršojas, pelnītspēja strauji sarūk. Kas ir noticis un vai datiem var ticēt? Šajā rakstā skaidrots, kam jāpievērš uzmanība, analizējot Latvijas kredītiestāžu datus konsolidētā līmenī, sākot ar 2021. gada 4. ceturksni.

Īsumā

  • Reorganizācijas ietekmē Swedbank grupas banku Baltijā akcijas nodotas Latvijā reģistrētai pārvaldītājsabiedrībai Swedbank Baltics AS, tāpēc statistikā, salīdzinājumā ar iepriekšējo, gadu parādās straujš aktīvu un citu bilances pozīciju pieaugums.

  • Swedbank grupas reorganizācijas pārmaiņu atspoguļojums statistikā var būt atšķirīgs starp statistikas datu sniedzējiem.

  • Bilances un peļņas pārmaiņu temps saglabāsies ekstremāls līdz 2022. gada 4. ceturksnim, kad to vairs neietekmēs bāzes efekts.

Galvenais cēlonis mīklainajām pārmaiņām ir Swedbank grupas Baltijā reorganizācija un tās dažādais atspoguļojums datu avotos. 2021. gada oktobrī, saņemot ECB un citu uzraugošo iestāžu atļauju, Swedbank grupas banku Baltijā banku akcijas tika nodotas Latvijā reģistrētai pārvaldītājsabiedrībai Swedbank Baltics AS, kas izveidota 2021. gada sākumā ar juridisko adresi Latvijā. Tajā apvienotas Swedbank AB (Zviedrija) visu triju Baltijas valstu meitas banku grupas.

No 2021. gada 1. oktobra pārvaldītājsabiedrība sāka veidot statistikas pārskatus, kuros ietverti apvienotās Baltijas līmeņa struktūras dati, tādēļ 2021. gada 4. ceturksnī Latvijas kredītiestāžu aktīvi konsolidētā līmenī nozīmīgi palielinājušies.

Datu lietotājam, kurš nav informēts par šādu datu rindu ietekmējošu strukturālu faktoru, tas var sniegt nepilnīgu priekšstatu par Latvijas kredītiestāžu rādītāju dinamiku. Šajā rakstā skaidrosim, kam jāpievērš uzmanība, analizējot Latvijas kredītiestāžu datus konsolidētā līmenī, sākot ar 2021. gada 4. ceturksni.

Swedbank Baltics AS pārvaldītājsabiedrībā konsolidētas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Swedbank grupas iestādes (sk. 1. att.), tāpēc turpmāk uzraugiem sniegtajos pārskatos par Swedbank Baltics AS tiks apkopoti visu triju Baltijas valstu iestāžu aktīvi un peļņa. Attiecīgi statistikā, kurā šie dati iekļauti, tiek pieskaitīti "Swedbank", AB (Lietuva) un SWEDBANK AS (Igaunija) meitas banku aktīvi (2021. gada beigās Latvijas “Swedbank” AS aktīvi bija 7.5 mljrd. eiro, bet Swedbank Baltics AS aktīvi – 40.9 mljrd. eiro). Tādējādi statistikā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu vai ceturksni parādās ļoti straujš aktīvu un citu bilances pozīciju pieaugums.

1. attēls. Swedbank grupas struktūra Baltijā

 

Piezīme. Swedbank grupas struktūra atspoguļota atbilstoši Swedbank AB (Zviedrija) un "Swedbank" AS (Latvija), "Swedbank", AB (Lietuva) un SWEDBANK AS (Igaunija) 2021. gada publiskajiem pārskatiem.

Peļņas rādītāju interpretēšana ir vēl sarežģītāka, jo uzraugiem sniegtajos pārskatos Swedbank Baltics AS 2021. gada 4. ceturksnī uzrādījusi tikai to peļņu, kas iegrāmatota pēc tam, kad tās bilancē tika iekļautas Swedbank AB (Zviedrija) Baltijas valstu meitas bankas un to grupās esošie uzņēmumi [1]– tātad no 2021. gada 1. oktobra (Latvijas “Swedbank” AS peļņa 2021. gadā bija 73.5 milj. eiro, Swedbank Baltics AS – 84.8 milj. eiro). Tas savukārt rada pelnītspējas rādītāju kapitāla atdeves (ROE) un aktīvu atdeves (ROA) novirzi, jo holdinga atzītā peļņas daļa norādīta tikai par vienu ceturksni, bet pašu kapitāls vai aktīvi – pilnā apmērā [2]. Savukārt likviditātes rādītāji netiek ziņoti pārvaldītājsabiedrības līmenī, tādējādi statistikā, kur tie tiek atspoguļoti, izmantoti tikai Latvijas “Swedbank” AS dati.

Mazāk pamanāma pārvaldītājsabiedrības izveidošanas ietekme ir arī Latvijas Bankas gatavotajā finanšu kontu, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikā. Šajos pārskatos uzņēmumu dati netiek konsolidēti, tāpēc tajos neparādās visi aktīvi, kas atrodas Igaunijā un Lietuvā, taču parādās pārmaiņas tiešajās investīcijās – 2021. gada 4. ceturksnī pieauga Latvijas tiešās investīcijas Lietuvā un Igaunijā, kā arī Zviedrijas tiešās investīcijas Latvijā.

Turpinājumā sniegti vairāki piemēri, kā Latvijas kredītiestāžu dati tiek atspoguļoti statistikā un kādi tie būtu, ja Swedbank Baltics AS vietā tiktu izmantoti tikai Latvijas "Swedbank" AS dati [3].

Eiropas Banku iestāde (EBI) apkopo lielāko kredītiestāžu datus, kuri tiek publicēti Risku panelī. No Latvijas un pārējām Baltijas valstīm tajā tiek iekļautas trīs lielākās kredītiestādes. Sākot ar 2021. gada 4. ceturksni, šeit iekļauta Swedbank Baltics AS. Tāpēc Latvijas lielākās kredītiestādes raksturojošajos rādītājos vērojamas krasas pārmaiņas – pelnītspēju raksturojošie rādītāji (sk. piemērā ROE) strauji samazinās, bet kapitalizāciju raksturojošie indikatori (sk. piemērā pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītāja (CET 1) attiecību) tieši pretēji – aug, jo Swedbank AB meitas bankām Baltijā ir relatīvi augsta kapitāla pietiekamība (2. attēls).

2. attēls. Triju lielāko kredītiestāžu ROE un CET 1 rādītājs EBI risku panelī un uzraugiem sniegto pārskatu datos (2021. gads; %)

 

Kredītiestāžu dati parādās arī ECB Statistisko datu noliktavā. Šeit pieejamos konsolidētajos banku datos (consolidated banking data), sākot ar 2021. gada 4. ceturksni, iekļauta Swedbank Baltics AS. Līdz ar to datos atspoguļotie banku kopējie aktīvi un pašu kapitāls (3. attēls) viena ceturkšņa laikā pieaug aptuveni divas reizes, bet uzraudzības ziņojumu datos tie paliktu gandrīz nemainīgi. Tādēļ, analizējot kredītiestāžu datu laikrindas un salīdzinot tās ar citu ES valstu datiem, Latvijas statistikā būs vērojams ārkārtīgi straujš pieaugums banku bilances pozīcijās.

3. attēls. Kopējie aktīvi un kopējais pašu kapitāls ECB statistisko datu noliktavas konsolidētajos banku datos un uzraudzības ziņojumu datos (2021. gads; mljrd. eiro)

 

Jāpiebilst, ne visos datu avotos interpretācija būs apgrūtināta jau no 2021. gada 4. ceturkšņa. Piemēram, ECB Banku uzraudzības datos (tie arī tiek publicēti ECB Statistisko datu noliktavā) iekļauto iestāžu izlase ir pieskaņota ECB uzraudzībā esošo iestāžu lokam. Attiecīgi 2021. gada 4. ceturksnī Latvijas datos vēl tiks iekļauta "Swedbank" AS, bet no 2022. gada 1. ceturkšņa to nomainīs Swedbank Baltics AS, kas kļuvusi par ECB uzraugāmo iestādi no 2022. gada sākuma. Attiecīgi šajos datos straujākas pārmaiņas parādīsies vien 2022. gada, nevis 2021. gada 4. ceturkšņa datos.

Daļa no minētajiem efektiem pēc 2022. gada datu publicēšanas izzudīs, jo tajos bilances un peļņas datu dinamika būs sabalansēta. Bilances un peļņas vai zaudējumu pārskata pozīciju pārmaiņu temps gan saglabāsies ekstremāls līdz 2022. gada 4. ceturksnim, kad to vairs neietekmēs bāzes efekts.

[1] Swedbank Baltics AS ietilpst šādi uzņēmumi: Latvijā – "Swedbank" AS un tās meitas uzņēmumi "Swedbank Līzings" SIA un "Swedbank Atklātais Pensiju Fonds" AS, Lietuvā – "Swedbank", AB un tās meitas uzņēmums Swedbank Lizingas" UAB, Igaunijā – SWEDBANK AS un tās meitas uzņēmumi SWEDBANK LIISING AS, Swedbank Support OÜ, Swedbank Life Insurance SE un Swedbank P&C Insurance AS.

[2] Swedbank Baltics AS 2021. gada konsolidētajā gada pārskatā ROE un ROA aprēķinā peļņa tiek anualizēta, lai objektīvāk atspoguļotu grupas pelnītspēju.

[3] Detalizēti dati pa kredītiestādēm ir pieejami FKTK mājas lapā, https://www.fktk.lv/statistika/kreditiestades/

APA: Āriņš, M., Risbergs, M. (2024, 30. may.). Ko dati Tev nestāsta: vai tiešām kredītiestāžu aktīvi 2021. gadā Latvijā divkāršojās?. Ņemts no https://www.makroekonomika.lv/node/5630
MLA: Āriņš, Mikus. Risbergs, Mārcis. "Ko dati Tev nestāsta: vai tiešām kredītiestāžu aktīvi 2021. gadā Latvijā divkāršojās?" www.makroekonomika.lv. Tīmeklis. 30.05.2024. <https://www.makroekonomika.lv/node/5630>.

Līdzīgi raksti

Restricted HTML

Up