15.4% Iekšzemes noguldījumu gada pieauguma temps maijā veidoja 15.4%.

Inflācija, SPCI (% pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu)

Up